Το Σύμπαν στο Άτομο

“Το βιβλίο αυτό δεν είναι μια προσπάθεια ένωσης επιστήμης και πνευματικότητας[…], αλλά μια προσπάθεια εξέτασης δυο σημαντικών ανθρώπινων μεθόδων με σκοπό την ανάπτυξη ενός πιο ολιστικού και ολοκληρωμένου τρόπου κατανόησης του κόσμου γύρω μας: ενός τρόπου που εξερευνά βαθιά το ορατό και το αόρατο μέσω της ανακάλυψης ενδείξεων που υποστηρίζονται από την λογική.[…]πιστεύω ότι η πνευματικότητα και η επιστήμη είναι διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές διερευνητικές προσεγγίσεις με τον ίδιο ευρύτερο στόχο: την αναζήτηση της αλήθειας." [διαβάστε το εδώ]